2022ம் ஆண்டின் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு பகிர்ந்தளிப்பு அமெரிக்காவை சேர்ந்த பென் பெர்னாங்கி, டக்லஸ் டைமண்ட், ஃபிலிப் டிப்விக் ஆகியோருக்கு நோபல் பரிசு